San Diego: Model Mayhem's Kitten 1
@ VogueSanity.com