San Diego: Model Mayhem's Kitten 2
@ VogueSanity.com